D1. Jelly & Tapioca in coconut milk–Chè sương sa hột lựu ..........$3.79

D2. Orange juice–Nước cam vắt             ………………………….$3.49

D3. Ice coffee with condensed milk – Café sữa đá.........................$2.99

D4. Hot coffee – Café đen nóng........................................................$2.79

D5. Iced black coffee – Café đen đá.................................................$2.79

D6. Hot coffee with condensed milk – Café sữa nóng....................$2.99

D7. Fermented lemonade– Chanh muối..........................................$2.79

D8. Fresh lemonade– Đá chanh........................................................$2.79

D9. Soybean milk – Sữa đậu nành....................................................$3.00

D10. Hot Tea.......................................................................................$1.50

D11. Coconut juice – Nước dừa........................................................$3.00

D12. Soft drink – Nước ngọt..............................................................$1.50

D13. Ice tea – Trà đá...........................................................................$1.50

D14. Bottle water................................................................................$1.50