D1. Jelly & Tapioca in coconut milk–Chè sương sa hột lựu                       3.99

D2. Orange juice–Nước cam vắt                                                                    3.49

D3. Ice coffee with condensed milk – Café sữa đá                                       3.29

D4. Hot coffee – Café đen nóng                                                                     2.99

D5. Iced black coffee – Café đen đá                                                              2.99

D6. Hot coffee with condensed milk – Café sữa nóng                                 3.29

D7. Fermented lemonade– Chanh muối                                                       3.29

D8. Fresh lemonade– Đá chanh                                                                     3.29

D9. Soybean milk – Sữa đậu nành                                                                3.00

D10. Hot Tea                                                                                                    1.99

D11. Coconut juice – Nước dừa                                                                     3.29

D12. Soft drink – Nước ngọt                                                                          1.50

D13. Ice tea – Trà đá                                                                                       1.50

D14. Bottle water                                                                                             1.50