D1. Jelly & Tapioca in coconut milk–Chè sương sa hột lựu                       $3.79

D2. Orange juice–Nước cam vắt                                                                    $3.49

D3. Ice coffee with condensed milk – Café sữa đá                                       $2.99

D4. Hot coffee – Café đen nóng                                                                     $2.79

D5. Iced black coffee – Café đen đá                                                              $2.79

D6. Hot coffee with condensed milk – Café sữa nóng                                 $2.99

D7. Fermented lemonade– Chanh muối                                                       $2.79

D8. Fresh lemonade– Đá chanh                                                                     $2.79

D9. Soybean milk – Sữa đậu nành                                                                $3.00

D10. Hot Tea                                                                                                    $1.50

D11. Coconut juice – Nước dừa                                                                     $3.00

D12. Soft drink – Nước ngọt                                                                          $1.50

D13. Ice tea – Trà đá                                                                                       $1.50

D14. Bottle water                                                                                             $1.50